Inicjatywa Przemysł 4.0 przyjęta przez czeski rząd

Rząd Republiki Czeskiej na posiedzeniu dn. 24 sierpnia br. przyjął Inicjatywę Przemysł 4.0, której długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności kraju w obliczu tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.
Materiał był przygotowywany od jesieni ub.r. pod kierownictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz.

Inicjatywa Przemysł 4.0 zarysowuje możliwe kierunki rozwoju czeskiego przemysłu oraz określa narzędzia, które mogłyby dopomóc przedsiębiorcom i instytucjom otoczenia biznesu we właściwy sposób zareagować na nowe wyzwania. Wśród rozważanych czynników zmian wymienić można m.in. dalsze rozpowszechnianie technologii informacyjnych czy wprowadzanie systemów cyber-fizycznych oraz sztucznej inteligencji do procesów produkcyjnych. Ma to skutkować to będzie także znacznymi zmianami na rynku pracy: pojawią się nowe, dobrze wynagradzane zajęcia, podczas gdy inne – najczęściej wymagającej niewielkich kwalifikacji – zanikną.

Do najważniejszych środków zaradczych wymienionych w dokumencie należą różne formy wspierania inwestycji oraz badań stosowanych. Wielkie znaczenie przypisano również rozwojowi zasobów ludzkich z większym naciskiem na kształcenie techniczne. W dokumencie ujęte zostały także takie kwestie, jak cyberbezpieczeństwo, normalizacja i logistyka.

Kluczowe dla powodzenia Inicjatywy będą działania przedsiębiorców, którzy – jak uważa czeski minister przemysłu i handlu J. Mladek – jako pierwsi powinni zareagować na zachodzące zmiany. Nie bez znaczenia będzie także mobilizacja resortów gospodarczych oraz partnerów społecznych do wdrażania zaleceń Inicjatywy.

Inicjatywa ma tym większe znaczenie dla gospodarki czeskiej, że jest ona w znacznej mierze oparta na przemyśle (tworzącym ok. 1/3 PKB) o orientacji proeksportowej, stąd ewentualna utrata konkurencyjności przez rodzimy przemysł miałaby wyraźnie negatywne skutki dla gospodarki czeskiej. Dodatkowo niskie bezrobocie w RCz, wytwarzające presję na wzrost płac (a docelowo ceny produktu) wymusza działania idące w kierunku automatyzacji produkcji.

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie informacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz.