Wzrost PKB w Czechach w 2015 r.

Produkt Krajowy Brutto Republiki Czeskiej w IV kwartale 2015 r. - wg danych wstępnych - wzrósł międzyrocznie o 3,9%, tj. o 0,1% mniej niż w poprzednim kwartale. Międzyroczny wzrost w całym 2015 r. szacowany jest na ok. 4,3%.

Wstępne wyniki wskazują, że całoroczny wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej w 2015 r. był najwyższy od 2007 r. Patrząc od strony popytowej, do osiągnięcia tego znaczącego tempa wzrostu, przyczyniły się praktycznie wszystkie jego składowe, a w szczególności konsumpcja gospodarstw domowych oraz zwiększona aktywność inwestycyjna.

Na spowolnienie tempa wzrostu w IV kwartale 2015 r. wpłynęły jednorazowe niekorzystne wydarzenia w sektorze energetyki i w przemyśle chemicznym. Wzrost w tym samym kwartale był wynikiem szczególnie dużej aktywności w przemyśle przetwórczym oraz dobrej sytuacji w większości działów sektora usług. Od strony popytowej wzrost był równomiernie rozłożony pomiędzy wszystkie główne składowe PKB czeskiej gospodarki.

Dobra kondycja gospodarki znalazła przełożenie na sytuację na rynku pracy. Stopa zatrudnienia w 2015 r. wzrosła międzyrocznie o 1,2%, zaś w samym IV kwartale o 1,0% (w porównaniu z III kwartałem 2015 r. – o 0,1%).

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Galeria zdjęć